ದಾಸನಾಗಬೇಕು!

 

ಸಖೀ,
“ನಿಂದಕರಿರಬೇಕು 
ಜಗದಲ್ಲಿ ನಿಂದಕರಿರಬೇಕು…”
ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳುವ ಮೊದಲು, 
ನಾನು 
ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು… 
ದಾಸನಾಗಿರಬೇಕು… 
ಹರಿದಾಸನಾಗಿರಬೇಕು!

Advertisements

ದಾಸನಾಗಬೇಕು! ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: