ಹಂಚಬೇಕು!

 

ಸಖೀ,
ಹಂಚಿ ಉಂಬುದ ಕಲಿಯ ಬೇಕು 
ಹೊಟ್ಟೆಗುಂಬ ಆಹಾರದಂತೆಯೇ 
ನಮ್ಮ ಮನಕೆ ದೊರೆವ ಒಳ್ಳೆಯ
ಆಹಾರಗಳನ್ನೂ;

ಬೆಳೆಯುವುದನೂ ಕಲಿಸಲುಬೇಕು
ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವವರಿಗೆ ಹಂಚಿ
ನಮ್ಮ ತಪ್ಪೊಪ್ಪುಗಳ ಮಂಥಿಸಿದಾಗ
ಬರುವ ನವನೀತವನ್ನು!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: