ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟಾಗದಂತೆ!

 

ಸಖೀ,
ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲದಾಗ ನೀನಿರುವಂತೆ,
ಇದ್ದಾಗ ನಾನಿನ್ನಿಂದ ದೂರಾದಂತೆ
ಭಾವಿಸಿ, ಕಲ್ಪಿಸಿ ಬರೆಯುವ ಕಲೆಯೇ
ಚಂದ, ಅದರಿಂದಲೇ  ಮನಕಾನಂದ;

ವಾಸ್ತವದೊಳಗುಟ್ಟೆಂದೂ ರಟ್ಟಾಗದಂತೆ
ಕವಿಯೆಂದೂ ಓದುಗರ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ
ಬರೆದು, ಓದಿಸಿ, ಮುದನೀಡುವ ಕಲೆಯೇ
ಚಂದ, ಅದರಿಂದಲೇ ಈ ಮನಕಾನಂದ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: