ಪ್ರಾರ್ಥನೆ!

ಆಂಗ್ಲ ಹೊಸ ವರುಷ ೨೦೧೪ರಲ್ಲಿ 
ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯ
ಪದಗಳನಗತ್ಯ ಬೆರಕೆಯಾಗದಂತೆ 
ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂಬ ನನ್ನ ಈ 
ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ
ತಥಾಸ್ತು ಅನ್ನಿ ಓ ತಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿ;
ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಎಂಬಹಂಕಾರ
ತುಂಬಿಕೊಂಡರೆನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಧೋಗತಿ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: