ತುಲನೆ!

 

ಸಖೀ,
ನನ್ನನ್ನು ಸದಾ ಇತರರ ಜೊತೆಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ದೂಷಿಸುತ್ತಾ ಇರುವರು ನನ್ನವರು,
ಸೇಬಿನ ತುಲನೆ ಕಿತ್ತಳೆಯೊಂದಿಗೂ ಕಿತ್ತಳೆಯ ತುಲನೆ ಸೇಬಿನೊಂದಿಗೂ ಮಾಡುತಿಹರು,
ನನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೂ ಆ ಇತರರ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೂ ಸಾಮ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನೇಕೆ ಅರಿತಿಲ್ಲದಿಹರು?

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: