ಚಂದಿರ ನಕ್ಕ!

 

ಸಖೀ,
ಚಂದಿರ ನನ್ನ ತಲೆ ನೋಡಿ ನಕ್ಕು ನುಡಿದ

ನಿನ್ನ ತಲೆಯೇನೋ ನನ್ನಂತೆಯೇ ಇದೆ
ನನ್ನಲ್ಲೀ ಪ್ರಭೆ ಇರುವಂತೆ ನಿನ್ನಲ್ಲೇನಿದೆ?

ಉತ್ತರಿಸಿದೆ, ನಿನ್ನ ಆ ಪ್ರಭೆ ಬಾಡಿಗೆಯದ್ದು
ಒಳಗೊಳಗೆ ನಿನಗೂ ಭಯವಿದೆ ಗ್ರಹಣದ್ದು
ನನ್ನ ತಲೆಯೊಳಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಸ್ವಂತದ್ದು!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: