ನಿನ್ನ ಬಾಳು ಎನ್ನದಿರು!

(ಭಾವಾನುವಾದ)

||ನನ್ನೊಲವೇ, 
ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನ್ನ ಬಾಳು ಎಂದು ಕರೆಯದಿರು, 
ನನ್ನೊಲವೇ||

ಅರಿವಿಲ್ಲದವರಂತೆ
ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನ್ನ ಬಾಳು ಎಂದು ಕರೆಯದಿರು
ಸದಾ ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಈ ಬಾಳು?
ಅರಿವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು, ಬಿಡು,
ಆದರೆ ಅರಿತೂ ಹೋಗುವವರು ಯಾರು 
ತೊರೆದು ಈ ಬಾಳನ್ನು?

||ನನ್ನೊಲವೇ, 
ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನ್ನ ಬಾಳು ಎಂದು ಕರೆಯದಿರು, 
ನನ್ನೊಲವೇ||

ನನ್ನೀ ಒಣಗಿದ ಕಣ್ಣುಗಳು 
ಸುರಿಸಿದ್ದವೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಸೋನೆಯನ್ನು
ಆದರೆ ಈ ನೆನೆದ ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆಗಳು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ 
ಜಾರಲೆಂದೂ ಎರಡು ಹನಿಗಳನ್ನು

||ನನ್ನೊಲವೇ, 
ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನ್ನ ಬಾಳು ಎಂದು ಕರೆಯದಿರು, 
ನನ್ನೊಲವೇ||

ತುಟಿಗಳು ಬಾಗಿವೆ ತುಟಿಗಳ ತಾಕಿವೆ 
ಉಸಿರು ಉಸಿರಲಿ ಸೇರಿ ಒಂದಾದಂತಿದೆ
ನುಡಿದು ಬಿಡು ನೀನು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ 
ಈ ಎರಡು ಜೋಡಿ ತುಟಿಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು

||ನನ್ನೊಲವೇ, 
ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನ್ನ ಬಾಳು ಎಂದು ಕರೆಯದಿರು, 
ನನ್ನೊಲವೇ||

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: