ನಿರ್ಲಿಪ್ತ!

 

ಸಖೀ,
ಮಾರ್ಗದಬದಿಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾದರೂ
ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಸಿಕೊಂಡರೂ
ಶಿಲೆ ತಾನು ಶಿಲೆಯೇ, ಸದಾ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ;

ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾದಾಗ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ
ಪೂಜಿಸುವ ಮಂದಿಯದು ಭಕ್ತಿಯ ಭಾವ
ಶಿಲೆ ತಾನು ಶಿಲೆಯೇ, ಸದಾ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ

ಮಂದಿರವ ಕೆಡವಿ ಬಹುಮಹಡಿಯ ಕಟ್ಟಲು
ಆ ಕಟ್ಟಡದ ಅಡಿಗಲ್ಲಾಗಿ  ಬಿದ್ದಿರುವಾಗಲೂ
ಶಿಲೆ ತಾನು ಶಿಲೆಯೇ, ಸದಾ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: