ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು!


ಸಖೀ,
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, 

ಇತರರ ಮೇಲೆ
ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ
ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಕೂಡ 
ನಮ್ಮಿಂದ ಬರೆಸುತ್ತದೆ;ಆದರೆ, 
ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು 
ಇತರರ ಮುಂದೆ 
ಬಹು ಸುಲಭವಾಗಿ 
ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: