ಮಂಗಳಯಾನ!

ಸಖೀ,
ಮಂಗಳಲೋಕಕ್ಕೀಗ ಸಾಗಿದೆ ವಿಜಯಯಾತ್ರೆ
ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯಲ್ಲಾ ಜನಜಾತ್ರೆ
ಅಲ್ಲೂ ದೊರೆತರೆ ಚಿನ್ನ, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು
ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನಟ್ಟೋಣ ಅವನ್ನೂ ಕದಿಯಲು!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: