ಹೃದಯದೊಳಿರಲು!

ಸಖೀ,
ಸದಾ ಗೆಲುವಿನಿಂದಿರುವೆ ನಾನು
ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ ನೀನು
ಘಾಸಿಯಾಗದೆನ್ನ ಮನವೆಂದಿಗೂ
ನಿನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಿರಲು ನಾನು!

Don’t you worry, 
I will always be fine my sweetheart
I can never be hurt, 
As long as, I am in your heart!

 

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: