ನಾ ಬಲ್ಲೆ!

 

ಸಿಂಗರಿಸಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತರೂ
ನಿನ್ನಂದವನು ನೀನು ಅದೆಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರೂ,
ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವ ತನಕ,
ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಂದವನು ಕಂಡು ಮೆಚ್ಚುವ ತನಕ
ನಿನಗಿಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಎನ್ನುವುದ ನಾಬಲ್ಲೆ, ಓ ನಲ್ಲೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: