ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡಾದರೂ ಕತೆಯೊಂದೇ!

||ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡಾದರೂ ಕತೆಯೊಂದೇ
ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಡ, ಅಲ್ಪವೇ ಸುರಿದ ಮಳೆ,
ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದುದು ಕತೆಯೊಂದೇ||

ಚಿಕ್ಕಚಿಕ್ಕೆರಡು ಝರಿಗಳಲ್ಲಿ
ಹರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ
ಕೇಳೋರಿದ್ದರೂ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆದುದರಿಂದ, ಸ್ವಲ್ಪ ತನ್ನ ನೆನಪಿನಿಂದ,

||ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಡ, ಅಲ್ಪವೇ ಸುರಿದ ಮಳೆ,
ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದುದು ಕತೆಯೊಂದೇ
ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡಾದರೂ ಕತೆಯೊಂದೇ||

ಒಂದಷ್ಟು ಅರಿತಿರುವುದು
ಇನ್ನಷ್ಟು ಅರಿಯದೇ ಉಳಿದುದು
ಕಣ್ಣೀರು ನಿಂತೆಡೆಯಲ್ಲೇ, ಕತೆಯೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಹುದು
ಹೊಸದೆಂದನಿಸಿದರೂ ಈ ಕತೆ ಹಳೆಯದೇ

||ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಡ, ಅಲ್ಪವೇ ಸುರಿದ ಮಳೆ,
ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದುದು ಕತೆಯೊಂದೇ
ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡಾದರೂ ಕತೆಯೊಂದೇ||

ಒಂದು ಮುಗಿಯುತಿದ್ದಂತೆಯೇ
ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಾಗುತಿಹುದು
ಮರೆತ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲಾ ನೆನಪಾಗಿ
ತುಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕತೆ ಮೂಡುತಿಹುದು
ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳದೇ ಕತೆಯಿದು

||ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಡ, ಅಲ್ಪವೇ ಸುರಿದ ಮಳೆ,
ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದುದು ಕತೆಯೊಂದೇ
ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡಾದರೂ ಕತೆಯೊಂದೇ||

ಹಿಂದೀ ಹಾಡಿನ ಭಾವಾನುವಾದದ ಯತ್ನ: ದೋ ನೈನಾ ಇಕ್ ಕಹಾನೀ

http://www.youtube.com/watch?v=glWOVwU3uss

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: