ಆಯ್ಕೆ ನಿನ್ನದು, ಜಾಣ್ಮೆ ನಿನ್ನದು!

 

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸದೇ
ಯಾವ ಮುಜುಗರವೂ ಇಲ್ಲದೇ ಸದಾ
ನಿನ್ನೊಂದಿಗೊಬ್ಬನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ
ಅತಿಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಇರಲೊಬ್ಬ;

ಸದಾಕಾಲ ಜಾಗೃತನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದು
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಹಾಕಿಯೇ ಮಾತಾಡಿದರೂ
ತನ್ನ ಮನದೊಳಗೆ ಮಂಡಿಗೆಮೇಯುತ್ತಾ
ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ವ್ಯಭಿಚಾರ ನಡೆಸುವವನಿನ್ನೊಬ್ಬ!

ಆಯ್ಕೆ ನಿನ್ನದು, ಯಾವ ಹುತ್ತದೊಳಗೆ
ಯಾವ ಹಾವಿಹುದೋ ಎಂದರಿಯುವ,
ಕೇವಲ ತೋರಿಕೆಯ ಭಂಡಾಚಾರಕ್ಕೆ
ಬಲಿಯಾಗದಂತೆ ಬಾಳುವ, ಜಾಣ್ಮೆ ನಿನ್ನದು!

Advertisements

ಆಯ್ಕೆ ನಿನ್ನದು, ಜಾಣ್ಮೆ ನಿನ್ನದು! ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

  1. Nanaiah DC ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಅತಿ ವಿನಯಂ ಧೂರ್ತ ಲಕ್ಷಣಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಬಂದವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ
    ಜಾಣ್ಮೆ ನಿಮ್ಮದು.

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: