ಚಿನ್ನ-ಅನ್ನ!

 

ಸಖೀ,
ಅಗೆಯಲಿ ಬಿಡು,
ಚಿನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು,
ಕದ್ದು ಮಾರಿಲ್ಲವೇ ಅದಿರನ್ನು?

ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಚಿನ್ನ,
ಅದಿಲ್ಲದಿರೆ ನೀರಿನೊರತೆ,
ಕೃಷಿಮಾಡಿದರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: