ಕೋರಿಗೂಡು!

 

ಬುಲಿಪಂದಿ ಬಾಲೆ
ತೆಲಿಪಂದಿ ಪೊಣ್ಣು
ಕಸುಬು ದಾಂತಿನ
ಆಣ್‍ಜೋವು
ಇಲ್ಲಡಿತ್ತ್ಂಡಲಾ
ಇಜ್ಜಾಂದಿಲೆಕ್ಕ;
ಆ ಇಲ್ಲ್ ಕೋರ್ಲು
ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಪರ
ಗೂಡುದ ಲೆಕ್ಕ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: