ನೆನಪ್ ಬೊಡ್ಚಿ!

ಮದತಿ ಪಾತೆರೊನು ಈ
ನೆನಪ್ ಮಲ್‍ಪಾವೊಡ್ಚಿ
ಬರ‍್ಪಿ ನಿದಿರೆನ್ ಇಂಚ
ಈ ಗಿಡ್‍ಪಾವೊಡ್ಚೀ

ಆ ನೆನಪುನ್ ಇನಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ
ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್‍ಪಾಂಡಲಾ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ
ನಿದಿರೆ ರಾತ್ರೆಡ್ ಅತ್ತಾಂದೆ
ಪಗೆಲ್‍ಡ್ ಬತ್ತ್ಂಡ ಕೆಲಸ ಆಪುಜಿ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: