ತುಳುವಪ್ಪೆಗ್ ಖುಷಿಗೆ!

 

 

ಪೇಂಟೆಗ್ ಪೋದ್ ಇಂಗ್ಲೀಸ್‍ಡ್ ಪಾತೆರುನ ಮಗೆ ಬೈಯ್ಯಡ್
“ಅಮ್ಮಾ ಗಂಜಿ ಪಾಡ್ಲೇ” ಅಂದ್ ಪನ್ನಗ ಆ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಖುಷಿಗೆ,
ಕನ್ನಡೊಡ್ ಸಾರ ಕಬಿತೆಲೆನ್ ಬರೆತಿನಾಯೆ, ಆ ರಡ್ಡ್ ಸಾಲ್
ತುಳುಟ್ ಬರೆತಿನ ತೂದ್ ತುಳುವಪ್ಪೆಗ್‍ಲಾ ಭಾರೀ ಖುಷಿಗೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: