ಸ್ವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುಖ!

 

ಸಖೀ,
ನಾನಿರಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಾರೋ ಇರುವ ಅರಿವು ನನಗಿದೆ
ಏಕೆಂದರೆ ಇನ್ನಾರದೋ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಾಜರಿಯಿದೆ;
ಇಂತಹ ಗುಂಗಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ಬಾಳುವುದನು ದೇವರು ಕರುಣಿಸನೇಕಿಲ್ಲಿ?

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: