ಅರುಣೋದಯ (Dawn) !

DSC_7713

Advertisements

ಅರುಣೋದಯ (Dawn) ! ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

  1. Nanaiah DC ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಅರುಣೋದಯ ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ತಂದರೂ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಕತ್ತಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು
    ಟಾರ್ಚ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ?

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: