ಕೊನೆತನಕ!

 

ಸಖೀ,
ಸಾವಿರಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ನೂರಾರು,
ನೂರಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ಬರಿ ಹತ್ತಾರು, 
ಆ ಹತ್ತಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಾರು, 
ನಾಲ್ಕಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಬ್ಬರು, 
ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಜೀವನದ ಕೊನೆತನಕ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: