ಮೌನ!

 

ಸಖೀ,
ಮೌನ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ
ಅದ್ಭುತ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ
ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಉತ್ತರಗಳಿಲ್ಲದ
ಭಯಂಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೇ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: