ಸಾರಿದ್ದೇನು?

 

ಸಾರಿದ್ದೇನು ಜಗಕೆ,
ಬಾಪೂ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು
ಅಹಿಂಸಾದಿನವೆಂದು ಕರೆದು;
ತಿಳಿಯಲಾರರೇ, ಮಿಕ್ಕ
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಗೆ ಪೂರ್ತಿ

ರಿಯಾಯಿತಿಯಿದೆಯೆಂದು?

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: