ಇರಲಾರರು!

ಸಖೀ,
ಒಂದೇ ತರಹದ
ಏಳು ಜನರು
ಇರುತ್ತಾರಂತೆ

ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ;
ನೀನೇನೇ ಹೇಳು,
ನಿನ್ನಂಥವರು
ಇರಲಾರರು

ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: