ಬದಲಾವಣೆ!

“ಬದಲಾವಣೆ ಜಗದ ನಿಯಮ” 
ಈ ನಿಯಮಕ್ಕಾದರೂ ಬದ್ಧವಾಗಿ 
ಇರಬೇಡವೇ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶ?
ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತಿವೆಯಲ್ಲಾ, 
ಆಗಲಿ ಬಿಡಿ, ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ, 
ಬರಲಿ ಹೊಸನಾಯಕ, ಹೊಸವೇಷ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: