ಪ್ರೀತಿ-ರೀತಿ!

 

 

ಆಕೆಯ ಎದೆಬಡಿತದಲಿ
ಆತನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ
ಅದು ಆತನ ಮೇಲಿನ
ಆಕೆಯ ಪ್ರೀತಿ;
ಆತನ ಎದೆಬಡಿತದಲಿ
ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಕೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ,
ಅದು ಆತ ಬದುಕುವ ರೀತಿ!

Advertisements

ಪ್ರೀತಿ-ರೀತಿ! ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

  1. Badarinath Palavalli ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಅಂತಹ ಬದುಕುವ ರೀತಿಯು ತರವೇ ನಲ್ಲ?

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: