ಜೊತೆ ನೀಡು!

ಸಖೀ,
ಬಾಲ್ಯದಲಿ ನಾನು ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗಾಳಿಪಟ
ಇತ್ತೆನಗೆ ಕದಿರು ಹಿಡಿದು ನಿಂತ ನಿನ್ನ ಒಡನಾಟ
ಗಾಳಿಪಟದಂತೆನ್ನ ಬಾಳಿಂದು ಹಾರಾಡುತ್ತಿರಲು
ಬಂದು ಜೊತೆ ನೀಡಬಾರದೇ ನೀನು ಈಗಲೂ?

Advertisements

ಜೊತೆ ನೀಡು! ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

  1. Badarinath Palavalli ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    The Best ಆಹ್ವಾನವಿದು. ಮತ್ತೆ ಒಡನಾಟ ಸಿಗಲಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ.

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: