ಗಾಜಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ!

(ಹಿಂದೀ ಚಿತ್ರಗೀತೆಯ ಭಾವಾನುವಾದದ ಯತ್ನ)

ಗಾಜಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲೀಗ ಕಲ್ಲುಹೃದಯಿಗಳೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಒಲವನ್ನು ಆಟವೆನ್ನುತ್ತಾ, ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನೋಯಿಸಿ ನಗುತ್ತಾರೆ

ಅಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನೊತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನುಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು
ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮರೆಯುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮನ್ನೇ ಮರೆಯುವ ಜನರಿದ್ದರು
ಇಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಆಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹುಸಿ ಆಣೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ
ಒಲವನ್ನು ಆಟವೆನ್ನುತ್ತಾ, ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನೋಯಿಸಿ ನಗುತ್ತಾರೆ!

|| ಗಾಜಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲೀಗ ಕಲ್ಲುಹೃದಯಿಗಳೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಒಲವನ್ನು ಆಟವೆನ್ನುತ್ತಾ, ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನೋಯಿಸಿ ನಗುತ್ತಾರೆ||

ಪ್ರೀತಿ ಹೃದಯಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯವಹಾರ, ಇದನ್ನೆಂತು ಅರಿತಾರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು
ಒಲವೇ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವುದ ಹೇಗೆ ಅರಿತಾರು ಸಿರಿಸಂಪತ್ತಿನ ಪೂಜಾರಿಗಳು
ತಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಚ್ಚಿಡುತ್ತಾ, ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕಾಟ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ
ಒಲವನ್ನು ಆಟವೆನ್ನುತ್ತಾ, ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನೋಯಿಸಿ ನಗುತ್ತಾರೆ!

||ಗಾಜಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲೀಗ ಕಲ್ಲುಹೃದಯಿಗಳೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಒಲವನ್ನು ಆಟವೆನ್ನುತ್ತಾ, ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನೋಯಿಸಿ ನಗುತ್ತಾರೆ||

(ಹಿಂದೀ ಚಿತ್ರಗೀತೆಯೊಂದರ ಭಾವಾನುವಾದದ ಯತ್ನ)

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: