ಮೆಚ್ಚಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ!

 

ಸಖೀ,
ಓದಿ ಮೆಚ್ಚಿದವರ
ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದೆಮ್ಮ
ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ
ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ;

ಓದುಗರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನ
ಮೂಡಿಸಿದರಷ್ಟೇ
ಅದಕೂ ಅರ್ಥ
ಬರಬಹುದಲ್ಲಾ?

Advertisements

ಮೆಚ್ಚಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ! ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

  1. Latha shenoy ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    Barabahudu barabahudu.

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: