ಬಾಳಲ್ಲೇನಿದೆ ಇನ್ನು?

 

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನ ನಾನೋಡುತ್ತಾ
ನಿನ್ನ ನಾನೋದುತ್ತಾ
ನಿನ್ನ ನಾನರಿತೆನಾದರೆ;
ನನ್ನ ನೀನೋಡುತ್ತಾ
ನನ್ನ ನೀನೋದುತ್ತಾ
ನನ್ನ ನೀನರಿತೆಯಾದರೆ;
ಬೇರೆ ಓದು ಬೇಕೇನು
ಈ ನಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿನ್ನು 
ಅರಿಯಲುಳಿದಿಹುದೇನು?

Advertisements

ಬಾಳಲ್ಲೇನಿದೆ ಇನ್ನು? ಗೆ 2 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

  1. Badarinath Palavalli ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ದಾಂಪತ್ಯ ಮಹಾ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯವೇ ನಿಜ

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: