ಚುಟುಕಗಳುತ್ತಮ!

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನೆ-ಮೊನ್ನೆಯ
ತನಕ
ಕವಿಗಳನ್ನು
ದೂಷಿಸುತ್ತಾ
ಇದ್ದವರಿಗೂ ಈಗ
ಅರಿವಾದಂತಿದೆ;

ಓದುಗನ
ಮನ ಮುಟ್ಟಲು
ಉದ್ದುದ್ದ
ಲೇಖನಗಳನಲ್ಲ
ಚುಟುಕಗಳನೇ
ಬರೆಯಬೇಕಿದೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: