ಮೌನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ!

ಸಖೀ
ಮಾತನ್ನು ಅಪಾರ್ಥ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರ
ಮುಂದೆ ಮೌನವೇ
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದರಾದೀತು;

ಮೌನಕ್ಕೆ ಏನೇ ಅರ್ಥ
ಕೊಟ್ಟರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ
ಮಾತು ಅಪಾರ್ಥ
ಆದಾಗ ಅನರ್ಥವಾದೀತು

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: