ಬೀಜವಿರಬೇಕು!

ಸಖೀ,
ಬಂಡೆಗಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಅದೆಷ್ಟೇ ಸುರಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿರದು
ಬಂಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಬೀಜಮಾತ್ರ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆವುದು;
ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅದ್ಯಾವ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿರದು
ಬದಲಾವಣೆಯ ಬೀಜ ನಮ್ಮೊಳಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆವುದು!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: