ಗುಟ್ಟುಗಳಿವೆ!

 

ನೀ ನನ್ನ ತೊರೆದು
ಹೋಗಿರುವೆಯಾದರೂ
ನೀನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟುಗಳಿನ್ನೂ
ಭದ್ರವಾಗಿವೆ ನನ್ನ
ಮನದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ;

ನೀನೊಮ್ಮೆ ಬಂದು
ನಿನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು
ಹಿಂಪಡೆದುಕೋ,
ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮತ್ತೆ
ಹಿಂದಿನಂತೆ ಒಂದಾಗಿ
ಬಿಡು ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: