ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಲ್ಲ!

ಸಖೀ,
ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
ಇದ್ದೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳ ಹೇಳಲಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ;

ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
ಇದ್ದೆಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಗಳನ್ನೂ ನುಡಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: