ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ!

 

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನೊಲವಿನ ಈ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಬೀಗ ಜಡಿದ ಭದ್ರ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಲ್ಲ
ಸುತ್ತ ಐದಾಳೆತ್ತರದ ಗೋಡೆಗಳಿಲ್ಲ
ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸದಾ ತೆರೆದೇ ಇಹುದಲ್ಲಾ;

ಆದರೂ ಬಂಧಿಯಾಗಿರುವ ನನ್ನಲ್ಲಿ
ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಂಬಲ ಕಿಂಚಿತ್ತಿಲ್ಲ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕೆಂದನಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಈ ಅನುಭವ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿಹುದಲ್ಲಾ?

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: