ಮಾತ್ರೆ – ಮಾತು!

 

ಮಾತ್ರೆಗಳ ಲೆಕ್ಕವಿಡುತ್ತಾ ಬರೆದೆ ಮಾತೇ ಮರೆತೋಯ್ತು
ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಳೆದಳೆದು ಬರೆದೆ ಮಾತ್ರೆ ತಪ್ಪಿಹೋಯ್ತು
ನನಗಲ್ಲ ಈ ಮಾತ್ರೆಯ ಲೆಕ್ಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು
ಮಾತೇನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: