ಧನ್ಯತೆ!

ಸಖೀ,
ಶಿಲ್ಪಿ ಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ 
ಅಂಟಿಕೂರುವುದಿಲ್ಲ, 
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿದೆ 
ಆತನಿಗನ್ಯ;

ಶಿಲೆಯ ಶಿಲ್ಪವಾಗಿಸಿ 
ಕಲೆಯನ್ನು 
ಮೆರೆಸುವುದರಲ್ಲೇ 
ಆತ ಧನ್ಯ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: