ನೀನೇನಾ… ನೀನೇನಾ?

||ನಿನ್ನ ಉಸಿರಲೇ ನನ್ನ ಉಸಿರು ಎಂದವಳು ನೀನೇನಾ
ನನ್ನ ಹೆಸರಲೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಎಂದವಳು ನೀನೇನಾ
ನಡುನೀರಲಿ ನನ್ನನೇ ತೊರೆದು ಹೋದವಳು ನೀನೇನಾ||

ಬಾಳಲಿತ್ತು ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ನಿನ್ನಿಂದ
ಮನದಲಿತ್ತು ಹೊಸ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ನಿನ್ನಿಂದ
ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ ಹೊಸತನವ ತಂದವಳು ನೀನೇನಾ
ನಡುನೀರಲಿ ನನ್ನನೇ ತೊರೆದು ಹೋದವಳು ನೀನೇನಾ

||ನಿನ್ನ ಉಸಿರಲೇ ನನ್ನ ಉಸಿರು ಎಂದವಳು ನೀನೇನಾ
ನನ್ನ ಹೆಸರಲೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಎಂದವಳು ನೀನೇನಾ
ನಡುನೀರಲಿ ನನ್ನನೇ ತೊರೆದು ಹೋದವಳು ನೀನೇನಾ||

ಬಾಳ ಬಾನಲಿ ಕವಿದಿದೆ ಮೋಡ ಇಂದೇಕೋ
ಈ ಬಾಳ ನೌಕೆ ಮುಳುಗೇಳುತಿದೆ ಇಂದೇಕೋ
ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ತಂದವಳು ನೀನೇನಾ
ನಡುನೀರಲಿ ನನ್ನನೇ ತೊರೆದು ಹೋದವಳು ನೀನೇನಾ

||ನಿನ್ನ ಉಸಿರಲೇ ನನ್ನ ಉಸಿರು ಎಂದವಳು ನೀನೇನಾ
ನನ್ನ ಹೆಸರಲೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಎಂದವಳು ನೀನೇನಾ
ನಡುನೀರಲಿ ನನ್ನನೇ ತೊರೆದು ಹೋದವಳು ನೀನೇನಾ||

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: