ಕೆಡಿಸದಿರಲಿ!

 

ನಮ್ಮವರೆಂದು ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆಸಹೋದರೆ
ನನ್ನಿಂದ ಕೈಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಂಡೊಯ್ದರು 
ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿನಗವರೂ ಒಳಿತ ಮಾಡಿದರೆ,
ಕೆಡಿಸಿದರಾದರೆ ನನ್ನ ನೋವ ಯಾರರಿವರು?

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: