ಒಲವೆಷ್ಟೆಂದು ಅರಿತಿಲ್ಲ!

 

ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಒಲವೆಷ್ಟೆಂದು ನಾನೂ ಅರಿತಿಲ್ಲ
ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನಗಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಬಾಳಲೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ

ವಿರಹದ ಬೇನೆಯನ್ನೂ ಸಹಿಸುತ್ತಾರಂತೆ ಮಂದಿ
ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೋ ಮಂದಿ
ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ವರುಷಗಳಂತೆ ನನಗೀಗ
ನನಗಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟೆಂದು ನಾನೂ ಅರಿತಿಲ್ಲ
ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನಗಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಬಾಳಲೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ

ನಿನ್ನ ಮೇಲನ್ಯರ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ದರೆ ಉರಿಯುತ್ತದೆ ಹೃದಯ
ಬಲುಕಷ್ಟದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹೃದಯ
ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗಿರುವ ಕಾಳಜಿಯರಿವು ನಿನಗಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ
ಈ ಮನದ ತುಮುಲಗಳು ಅವೆಷ್ಟೆಂದು ನಾನೂ ಅರಿತಿಲ್ಲ
ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನಗಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಬಾಳಲೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: