ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟೆ!


ಮನದೊಳಗೆ ಅಳುವಿತ್ತು, ಅಧರಗಳ ಮೇಲೆ ನಗೆಯನಿಟ್ಟೆ
ನಾನು ಸದಾ ನಿಷ್ಠಾವಂತನಾಗಿ ಹೀಗೆಯೇ ಉಳಿದುಬಿಟ್ಟೆ;

ನನಗಾಗಿ ಒಂದರೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗದ ನಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲಿ
ನಾನೋಡು ನನ್ನೀ ಜೀವನವನೇ ಈ ರೀತಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: