ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ!

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಖುಷಿಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಆನಂದ ಭಾಷ್ಪ ಕೋಡಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ.

ಅವರು ಲೋಹಿಯಾ, ಜೆಪಿ ಅವರಂಥ ಸಮಾಜವಾದಿ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದವರು ಅನ್ನುವುದೇ ಅವರ ಅರ್ಹತೆ. ಅದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

[ಕೊನೆಗೆ ಹಾದಿತಪ್ಪಿ, ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಣೆಹಾಕುವ, ಸಮಾಜವಾದವನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರುವ, ಗಾಂಧೀ ಮನೆಯಂಗಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಕುಣಿಯತೊಡಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರೀರ್ವರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಮಸಿಬಳಿದಂತಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವ ಮಾತು ಬೇರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ… ಪ್ಲೀಸ್.. ಎಲ್ಲಾ ಖುಷಿಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವೂ ಖುಷಿ ಪಡೋಣ. ಗೆದ್ದೆತ್ತಿನ ಬಾಲ ಹಿಡಿಯುವುದು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲವೇ?]

Advertisements

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ! ಗೆ 2 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

  1. S G Bhatt ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    yes sir … you right…

  2. S G Bhatt ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ºËzÀÄ ¸Áé«Ä ¤ÃªÀÅ ºÉ¼ÉÆÃzÀÄ ¤ÃeÁ£É UÉzÀÝ JwÛ£À ¨Á® »ÃrAiÉÆÃzÀÄ ¤dªÁVAiÀÄÄ §Ä¢ÝªÀAvÀgÀ ®PÀët…..

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: