ಸುರಿ ಜೇನ!

ಸಖೀ,
ನೋಡು ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ  ಬಿರುಕುಬಿಡುತ್ತಿವೆ ಈ ಅಧರಗಳು
ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಬಿಡುವಂತೆ ಹೊಲಗಳು;

ಬಿರುಕುಗಳ ಮುಚ್ಚಲು ಧೈರ್ಯ ನಿನಗಲ್ಲದಿನ್ನಾರಿಗಿದೆಯಂತೆ
ಸುರಿ ಜೇನ, ಕೃಪೆದೋರಿ ವರುಣ, ಮಳೆಯ ಸುರಿಸುವಂತೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: