ಕೇಳರೀ ಪ್ರಶ್ನೆ!

 

“ಸಖೀ,
ನನ್ನ ಮನದ
ಮಾತುಗಳಿಗೆ
ಸದಾ ಕಿವಿಯಾಗಿ
ಇರುವ ನೀನು
ಎಂದೂ ಏನನ್ನೂ
ನುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ
ಏಕೆಂಬುದೇ 
ನನ್ನ
ಓದುಗರ ಪ್ರಶ್ನೆ”;

“ನೀನು ಸದಾ ಇಲ್ಲಿ
ಬರೆಯುತ್ತಿರುವುದು
ನನ್ನ ಮನದೊಳಗಿನ
ನಿನ್ನ ಮನದ
ಮಾತನ್ನೇ ಎಂದು
ಅರಿತರಾದರೆ
ಆ ಓದುಗರೆಂದೂ
ಕೇಳರೀ ಪ್ರಶ್ನೆ!”

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: