ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳು!

ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ಸಾಕಿದರೂ ನಾವು ಆಕಳನ್ನು
ನೀಡುವುದದು ನಮಗೆ ಸದಾ ಹಾಲನ್ನು

ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಅದೆಷ್ಟೇ ತಡೆದರೂ
ಮುಂದುವರಿಸುವೆ ಬರೆಯುವುದನ್ನು;

ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಗಳ ಗೊಡವೆ  ಇಲ್ಲ
ನನಗಿಲ್ಲವೇ  ಇಲ್ಲ  ಅವುಗಳ  ಅಗತ್ಯ

ನಿನ್ನ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬಿಡುವೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳು
ನಿನಗೆ ಯಾವುದನಿಸುವುದೋ ಪಥ್ಯ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: