ತೀಟೆ ತೀರಿಸಲು!

ಮಾನ್ಯಮಾಡಲೀ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲಾ ವೇಶ್ಯಾಗೃಹಗಳನ್ನು
ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಿ ವೇಶ್ಯೆಯರನ್ನು;

ವೇಶ್ಯೆಯರಿಗೆ ಸರಕಾರವೇ ಸಂಬಳನೀಡಿ ಸಾಕುತಿರಲಿ
ರಾಕ್ಷಸರು ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ತೀಟೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: