ಅರಿಯದವರಿಗರಿವು!

 
ಸಖೀ,
ಅನ್ಯರಲ್ಲಿ ಹುಳುಕುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಡಿ ಅನ್ನುವುದರ ಅರ್ಥ ನಿನಗಾಗಿದೆಯೇ ಹೇಳು
ಅನ್ಯರ ಹುಳುಕುಗಳು ಹುಡುಕದೆಯೇ ಕಂಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳು;

ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡದೇ ಎಲ್ಲವನೂ ಎಲ್ಲರೊಪ್ಪಿ ನಡೆಯಲಾದೀತೇ ಹೇಳು
ಅರಿತವರೆಲ್ಲಾ ಸುಮ್ಮನಿರೆ ಅರಿಯದವರಿಗರಿವನ್ನು ನೀಡದ ತಪ್ಪೆಸಗಿದಂತಲ್ಲವೇ ಹೇಳು!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: