ನನ್ನಿಂದ ಬಾಳಲಾಗದು!

ನೀನಿಲ್ಲದೇ ನನ್ನಿಂದ ಬಾಳಲಾಗದು
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ನಾ ಬೇಯುತಿರುವೆ
ನಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲೇ ಕಾದು ಕೂತಿರುವೆ
ಯಾರಲ್ಲೂ ದುಗುಡವ ಹೇಳಲಾಗದು
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ನನ್ನಿಂದ ಬಾಳಲಾಗದು

ನನ್ನೊಲವು ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತಿಹುದು
ಸಂಗಾತಿ ನೀನೆಲ್ಲಿರುವೆ ಎನ್ನುತಿಹುದು
ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೇ ಇಲ್ಲಿ ಕವನವಾಗಿಹುದು
ನನ್ನ ನಿಟ್ಟುಸಿರೇ ಸಂಗೀತವಾಗಿಹುದು
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ನನ್ನಿಂದ ಬಾಳಲಾಗದು

ಮನವ ಕಾಡುತಿಹವು ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳು
ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದರೂ ನಿದಿರೆ ಸುಳಿಯದಿಹಳು
ವಿರಹದಲಿ ನೊಂದು ನಾ ಕಾಯುತಿರುವೆ
ಈ ಕಂಗಳೆರಡು ದೀಪವಾಗಿ ಬೆಳಗುತಿವೆ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ನಾ ಬೇಯುತಿರುವೆ
ನಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲೇ ಕಾದು ಕೂತಿರುವೆ
ಯಾರಲ್ಲೂ ದುಗುಡವ ಹೇಳಲಾಗದು
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ನನ್ನಿಂದ ಬಾಳಲಾಗದು

ನನ್ನಾಸೆಯಾಗಸದ  ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮರೆಯಾಗಿವೆ
ನಿನ್ನ ದ್ವಾರವನೀ ಕಾಲ್ಗಳು ಸೇರದೇ ಉಳಿದಿವೆ
ನನ್ನವರೆಂಬವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನನಗೆ
ತೀರ ದೂರವಿದೆಯೆನುತಿದೆ ದೋಣಿಯೇ ನನಗೆ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ನಾ ಬೇಯುತಿರುವೆ
ನಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲೇ ಕಾದು ಕೂತಿರುವೆ
ಯಾರಲ್ಲೂ ದುಗುಡವ ಹೇಳಲಾಗದು
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ನನ್ನಿಂದ ಬಾಳಲಾಗದು

 https://www.youtube.com/watch?v=sA1FzaqFBKQ

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: