ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳವು!

ಸಖೀ,
ಹಳೆಯ ಬಂಧಗಳು 
ಸುದೃಢವಾಗಿದ್ದರೆ 
ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ
ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳ 
ನಡುವೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ;

ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ 
ಸಂಬಂಧಗಳವೆಷ್ಟೇ
ಇದ್ದರೂ ನಿಜವಾಗಿ 
ಅವು ಇರದಂತೆಯೇ 
ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ!
***********

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: